Veřejné prohlášení

Verze pro tiskVerze pro tisk

Poslání

Podstatou práce PRAGOMU CS, spol. s r.o. je, aby se jako soukromý poskytovatel sociálních služeb připojil k síti fungujících sociálních služeb a stal se kvalitním článkem sociální sítě.

Chce pomoci nejenom osamělému člověku bez rodiny v těžké životní situaci, ale je tu také pro starající se zodpovědnou rodinu, která potřebuje pomoc při obstarání svého nejbližšího. Všem, kdo se na nás obrátí, nabízíme pomoc v situaci, kde chybí vlastní síly pro překonání nepříznivé životní situace ať krátkodobé nebo dlouhodobé, v domácím či našem prostředí.

Vnitřní řád

Domácí řád uživatele sociální služby

VNITŘNÍ ŘÁD (Domácí řád uživatele služby)

PRAGOM CS,spol. s.r.o.
Poskytovatel sociálních služeb Pňov - Předhradí
se sídlem Velim, K Sídlišti 514, 281 01
provozovna Předhradí, Školní 50, 289 41

I. Přijetí uživatele do domova

1.Domov pro seniory poskytuje  sociální službu cílové skupině – především seniorům, osobám s chronickým zdravotním a tělesným postižením, pro jejich sníženou soběstačnost.
2. O přijetí se rozhoduje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., na základě volných míst v našem zařízení a zdravotnímu stavu seniorů.
3. Při nástupu si uživatel s sebou přinese: občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, oznámení o výši příjmu, rozhodnutí o přiznaném stupni příspěvku na péči, chronickou medikaci, kompenzační, zdravotní pomůcky např. (brýle, hole, zubní náhrady apod.) a pokud možno výpis ze zdravotní dokumentace. Dále oblečení dle doporučeného seznamu včetně obuvi, hygienické potřeby dle zvyklosti a popřípadě má uživatel možnost si přinést drobné předměty pro dovybavení svého pokoje.
4. Uživatel je po příchodu do zařízení seznámen s domácím řádem a provozem Domova. Jeden výtisk řádu obdrží uživatel, což stvrdí svým podpisem on sám, nebo zákonný zástupce. Domácí řád je závazný pro uživatele i pracovníky Domova.

II. Práva uživatelů Domova

1. Každý uživatel  může užívat  vybavení zařízení a služby Domova v souladu s tímto řádem a se smlouvou o ubytování a službách. Dbá přitom doporučení pracovníků Domova.
2. Každý uživatel může využívat programů volnočasových aktivit,  přinášet vlastní návrhy a podílet se na jejich organizaci.
3. Každý uživatel se může obracet na příslušné pracovníky Domova o radu či pomoc ve všech otázkách svého pobytu, zdraví a osobního života. Může požadovat v rámci možností také účelnou pomoc a radu, zvláště v případech, kdy musí jednat se státními a jinými orgány a institucemi. Každý pracovník Domova musí uživateli vždy pomoci.
4. Uživatel  může nahlížet do své složky individuálního plánu, která je k dispozici v místnosti pracovníků.
5. Uživatel má právo na projevení přání a stížností ústně nebo písemně, formou vzkazu do schránky nebo elektronicky na webu Domova ( schránka je umístěna v přízemí u knihy návštěv). Má možnost se obracet také na pečovatelky, které dotazy a stížnosti předají a sdělí nadřízeným pracovníkům Domova.
6. Uživatel může využívat služeb - ošetřování smluvním lékařem a dalšími specialisty, případně odbornými zdravotnickými pracovišti podle momentální změny zdravotního stavu.
7. Cennosti a peníze si může klient uschovat v trezoru Domova. Neučiní-li tak, přebírá zodpovědnost za své věci sám.

III. Povinnosti  uživatelů Domova

1. Uživatel dodržuje pravidla slušného chování k ostatním obyvatelům, k personálu a na veřejnosti, neboť se tak podílí na pověsti celého zařízení.
2. Uživatel dodržuje podle svých schopností a možností základní pravidla hygieny a bezpečnosti. Nevstupuje do provozních místností (kuchyně, prádelna, sklady, garáže, dílna).
3. Uživatel se podílí na hospodaření s vodou a energiemi Domova tím, že šetří vodou, svítí v místnostech jen podle potřeby a udržuje čistotu v budově i jejím okolí.
4. Prostor pro kuřáky z řad uživatelů je v Domově vymezen na terásce v I. patře. V jiných prostorách je kouření přísně zakázáno.
5. Každý uživatel zachází s majetkem Domova bez úmyslného poškozování a ničení. Přemisťování nábytku je možné pouze s vědomím a svolením personálu Domova.
6. Do cizího pokoje uživatel  mimo závažných důvodů nevstupuje a ctí osobní vlastnictví a soukromí ostatních.
7. Zaměstnanci Domova mohou do pokoje vstupovat po předchozím zaklepání a ohlášení. Uživatel umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu na pokoji, ve skříni a nočním stolku s jejich souhlasem. Skříň a noční stolek se uklízí vždy za přítomnosti uživatele.
8. Klientům se doporučuje respektovat pokyny zaměstnanců Domova a dodržovat opatření, doporučená lékařem.
9. Požívání alkoholu není výslovně zakázáno, pokud jde o osobní potřebu v míře společensky únosné a tolerovatelné, příležitostné konzumace.

IV.  Nabízené služby uživatelům

Léčebně preventivní péče – kterou poskytuje smluvní praktický lékař 1x týdně a dle potřeby.
Ošetřovatelská péče – je poskytovaná pracovníky v sociální péči pod odborným dohledem vrchní sestry.
Rozvoj schopností, dovedností uživatelů – na základě individuálního plánování uživatelů, které provádí klíčový pracovník.
Aktivizace uživatelů – provádíme muzikoterapii, reminiscenci, bohoslužby, kognitivní terapii, arteterapii, přednášky, možnost práce na počítači včetně internetu. Máme vlastní knihovnu a terapeutickou dílnu.
Sociální péče – zajišťujeme základní sociální poradenství.

V. Návštěvy v Domově

1. Návštěvy mohou za uživateli přicházet denně, neomezeně po zápisu do návštěvní knihy a ohlášení se personálu.
2. Návštěvy mohou pobývat na jídelně, chodbách, zahradě, nebo klidové zóně v přízemí a I. patře s kuchyňkou. Na pokoj k uživateli může návštěva se souhlasem  spolubydlících.
3. Všichni návštěvníci Domova jsou povinni zachovávat klid a pořádek a ctít soukromí  klientů Domova. V případě, že návštěvník nedodrží uvedené zásady, má pracovník konající službu povinnost nejdříve na nevhodné chování upozornit a poté pak i vykázat pokud je to třeba.
4. Při mimořádných událostech a opatřeních, například během chřipkové epidemie, mohou být návštěvy na doporučení příslušných orgánů (např. „HYGIENA“ ) zakázány.

VI. Odchody uživatelů mimo Domov

1. Každý odchod mimo objekt uživatel oznámí zdravotnímu personálu. Odchod ze zařízení na více dnů  uživatel nebo rodinný příslušník nahlásí zdravotnímu personálu nebo ředitelce Domova. Zaměstnanec zdravotního úseků zaznamená odchod uživatele, pravděpodobný návrat a adresu pobytu.
2. Pokud se změní adresa pobytu nebo termín očekávaného návratu, je nutné ze strany uživatele tuto skutečnost oznámit zdravotnímu personálu.

VII.  Pravidla pro dobu nemoci 

1.Podezření na nemoc a zdravotní potíže hlásí uživatel co nejdříve zdravotnímu personálu.
2.Nemocným uživatelům se doporučuje řídit se pokyny zdravotní sestry, lékaře a dodržovat léčebnou terapii dle ordinace lékaře. 
3.Uživatel nemocný infekční chorobou maximálně omezí kontakt s ostatními uživateli, zdržuje se na svém pokoji a dodržuje předpisy, aby se zabránilo šíření infekce.

VIII.  Úhrada za ubytování, stravu a služby

1. Úhrada za ubytování, stravu a služby je stanovena ve smlouvě. Forma a výše platby se může dodatečně změnit dle přání a potřeb uživatele nebo rodinných příslušníků, kteří mohou jednat o dalším zvýšení komfortu nebo chtějí pro uživatele zajistit nadstandardní službu.

IX. Ukončení pobytu

1. Pobyt uživatele v Domově je možné ukončit vypovězením smlouvy ze strany uživatele. Postupuje se podle ustanovení obsažených ve smlouvě.
2. Pobyt v Domově může být ukončen Domovem po hrubém porušování domácího řádu nebo nedodržením smlouvy ze strany uživatele.
3. Uživatel nese i po odchodu ze zařízení odpovědnost za případné nedoplatky úhrady za ubytování, stravu a služby, za poškození zařízení apod. Uživatel je povinnen tyto závazky vyrovnat nejpozději ve stanoveném termínu. Po uplynutí této lhůty je možno tyto pohledávky vymáhat i soudně.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní řád  platí od 1.1.2013. Výjimky z tohoto  vnitřního řádu mohou být povoleny pouze po projednání s vedením Domova.
2. Tímto se ruší vnitřní řád platný od  1.3.2008

V Předhradí dne 1.1.2013
Ředitelka Domova Mgr. Zdenka Farkašová